Rekisteriseloste

Tarvitsetko Lainaa Heti Tilille?

Tarjoamme lainaa 100 eurosta 4000 euroon saakka

Lainatuotteemme on jatkuva luotto. Kokeile ensimmäinen kuukausi 0% korolla ja 0€ kuluilla!*

Luottopalvelu on (Credit24:n hallinnoima) jatkuva luotto 100-4000 euron luottorajalla ja tyypillisesti 3-36 kuukauden takaisinmaksuajalla. Kuluja kertyy ainoastaan nostetusta luotosta. KSL:n mukainen todellinen vuosikorko 1500 euroa käytössä olevalle luotolle on min. 49,85% / max. 153,63%. *Ei koske asiakkaita joilla on voimassa oleva Credit24-tili.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjästä

IPF Digital Finland Oy (jäljempänä “IPF”) Runeberginkatu 5, 00100 Helsinki Y-tunnus 1979999-1 Puh: 0800 144 344

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

IPF Digital Finland Oy

3. Rekisterin nimi

IPF Digital Finland Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta sisältäen asiakasviestinnän, luottopäätösten tekemisen ja asiakkaiden tunnistamisen, sekä lisäksi IPF:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten liiketoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja markkinointi.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja sekä tunnistamistietoja voidaan käyttää IPF:n ja rekisteröidyn väliseen mainontaan, suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi, etämyyntiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojen käsittely edellä lueteltuihin käyttötarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja luotonhakijoista ja luottoasiakkaista:

Perustiedot, kuten

1. Etunimet ja sukunimi 2. Henkilötunnus 3. Sukupuoli 4. Kieli 5. Yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet) 6. Pankkitilitiedot 7. Luottotiedot

Sopimustiedot, kuten

1. asiakassuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärä 2. tiedot haetuista ja myönnetyistä luotoista ja luottopäätöksistä, asiakasanalyysitiedot 3. tiedot asiakkaalle lähetetyistä ilmoituksista 4. puhelinnumero tai ip-osoite, josta asiakas on ottanut yhteyttä IPF:hen sekä sivusto, jonka kautta asiakas on ottanut yhteyttä IPF:hen 5. lainatoimeksiantojen hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tie-dot 6. muu yhteydenpito IPF:n ja asiakkaan välillä

Asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot kuten asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (asiakaspuheluiden tallenteet ja asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä muun viestinnän tallennus), rekisteröidyn ilmoittamat muut profilointitiedot sekä rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet sekä muut toimenpiteet asiakassuhteen ylläpitämiseksi

Suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyltä itseltään sekä erilaisista hakemistoista, rekistereistä ja julkisista tietolähteistä, kuten luottotietorekisteristä, valtakunnallisesta numerotietokannasta ja väestötietojärjestelmästä. Rekisterin tietoja voidaan myös päivittää hankkimalla päivityspalveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

7. Tietojen luovutus ja rekisterin suojaus

IPF voi luovuttaa rekisterin tietoja lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimat tiedot IPF:n valikoitujen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista. IPF voi siirtää rekisterin tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterinpitäjä järjestää rekisterin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävällä tavalla, sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin ATK:n avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

IPF:n henkilöstöllä ja kaikilla IPF:n lukuun toimivilla alihankkijoilla on vaitiolovelvollisuus liittyen rekisterin tietoihin. Pääsy rekisteriin on teknisesti ja fyysisesti suojattu.

8. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

9. Tietojen säilytysaika ja poistaminen

Tiedot säilytetään asiallisen yhteyden voimassaolon ajan ja kohtuullisen ajan sen jälkeen.